نصب و راه اندازی راحت دستگاه ضبط مکالمات تلفن s14


دستگاه ضبط مکالمات به صورت پارالل به خط تلفن متصل می گردد یعنی به زبان ساده دستگاه را می توان به سوکت تلفن روی دیوار متصل نمود و نیازی نیست که دستگاه ضبط مکالمات بین خط تلفن
و گوشی تلفن قرار بگیرد.با اتصال آداپتور به دستگاه ضبط مکالمات ،چراغ دستگاه به رنگ قرمز ثابت درمی آید ،با وارد کردن رم به دستگاه ضبط مکالمات تلفن،دستگاه شروع به چشمک زدن میکند.
با متصل نمودن خط تلفن به دستگاه ضبط مکالمات چراغ دستگاه به رنگ سبز درمی آید ، و دستگاه ضبط مکالمات تلفن آماده استفاده می باشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس