دستگاه ضبط مکالمات تلفن


دستگاه ضبط مکالمات تلفن ، دستگاهی می باشد که می تواند مکالمات ورودی و خروجی شرکت و یا محل شما را با هر تعداد خط تلفن ضبط نماید.
با انشعاب گیری از خطوط تلفن و اتصال آنها به دستگاه ضبط مکالمات تلفن،عملکرد ضبط مکالمات و ثبت اطلاعات تماس توسط دستگاه ضبط مکالمات تلفن آغاز می گردد.
برخی از دستگاههای ضبط مکالمات تلفن که عموما 1 تا 4 کانال را پوشش میدهند،اصوات مکالمات ضبط شده را بر روی حافظه رم ذخیره می کنند.
ولی چون مدیریت مکالمات تلفنی ضبط شده برای خطوط تلفن بیشتر از 4 کانال کار دشواری می باشد ،عملا برای مدیریت، دستگاههای ضبط مکالمات تلفن به کامپیوتر متصل میگردند
و از طریق نرم افزار مدیریت می شوند.

فعالیت ها

اطلاعات تماس