کاهش قیمت محصولات ضبط مکالمات تلفن


قیمت تمام انواع دستگاه ضبط مکالمات تلفن شرکت بورکا از روز شنبه مورخ 99/11/18 کاهش خواهد یافت.
قیمتهای مشخص شده دستگاههای ضبط مکالمات تلفن دراین سایت ،آخرین قیمت مصوب خواهند بود.

فعالیت ها

اطلاعات تماس