دستگاه ضبط مکالمات تلفن 6 کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن برای ضبط هم زمان 6 خط تلفن به همراه ثبت شماره تماسهای ورودی و خروجی با نرم افزار قدرتمند بورکا
از اواسط بهمن ماه در سبد محصولات ضبط مکالمات این مجموعه قرار خواهد گرفت

فعالیت ها

اطلاعات تماس