اتصال ماژولار دستگاه ضبط مکالمات تلفن


برای ضبط مکالمات تعداد زیادی از خطوط تلفن میتوان چند دستگاه را با همدیگر به صورت ماژولار به کامپیوتر متصل نمود
برای مثال برای ضبط مکالمات 20 خط تلفن ،میتوان یک دستگاه ضبط مکالمات 16 کانال و یک دستگاه 4 کانال را به یک کامپیوتر متصل نمود.
دراین حالت در نرم افزار به صورت هوشمند تعداد کانالها تا 20 کانال اضافه میگردد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس