نرم افزار ضبط مکالمات تلفن با سه کاربرد مهم


با خرید یک دستگاه ضبط مکالمات تلفن به همراه نرم افزار ضبط مکالمات از یک طرف صدا و اطلاعات شماره تماسها .
به همراه تاریخ و ساعت را خواهید داشت.از طرف دیگر یک CRM کوچک و کارراه انداز با امکانات دفترچه تلفن و نوشتن توضیحات برای هر مکالمه خواهید داشت
و از سوی دیگر یک سیستم گزارش دهی داخلی سانترال نیز به شماکمک خواهد کرد تا بر روی داخلیها نیز مدیریت داشته باشید

فعالیت ها

اطلاعات تماس