کنترل تلفنی دستگاه ضبط مکالمات تلفن تک خط


در کنترل تلفنی میتوان پخش فایلهای ضبط شده و تنظیمات دستگاه را انجام داد.
به این طریق که از خط دیگری مانند موبایل و یا خط تلفنی دیگر به خط تلفنی که به دستگاه متصل می باشد تماس گرفته و بعد از حدودا 6 یا 7 بوق یا بوق انتظار مخابرات
دستگاه ضبط مکالمات تلفن ، خط را برداشته و بوقی شبیه به بوق انتظار مخابرات پخش میکند(برای مدت محدودی) ،سپس میتوانید رمز ورود به دستگاه را شماره گیری نمایید.
در این هنگام دستگاه شنود تلفن یا دستگاه ضبط مکالمات تلفن شما را به صورت گویا راهنمایی میکند و شما میتوانید وارد تنظیمات دستگاه شنود تلفن شوید و یا اینکه فایلهای ضبط را پخش نمایید
توجه: این عملکرد باید در زمانی انجام شود که شخصی در محل نباشد چون در هنگام کنترل تلفنی دستگاه شنود صداها بر روی خط پخش میگردد و اگر کسی گوشی تلفن موازی با دستگاه را بردارد میتواند صداها را بشنود

فعالیت ها

اطلاعات تماس