عملکرد کد ضبط در دستگاه ضبط مکالمات تلفن یک کانال


کد ضبط یکی از امکانات دستگاه می باشد که بوسیله آن میتوان در زمانی که یک مکالمه در حال ضبط می باشد عملکرد ضبط مکالمه را متوقف نمود.
از طرفی اگر ضبط مکالمات ورودی و یا خروجی غیرفعال شده باشد در صورتی که در هنگام مکالمه ، ضبط آن مکالمه نیاز باشد میتوان بوسیله کد ضبط آن مکالمه را ضبط نمود.
کد ضبط شامل مربع ،یک،دودر دستگاه شنود تلفن می باشد و لازم به ذکر است که شماره تماس در این حالت ثبت نمی گردد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس