عملکرد هوشمند کنترلر آبیاری بورکا


با فعال کردن گزینه smart در دستگاه آبیاری هوشمند بورکا،کنترلر آبیاری با توجه به پارامترهایی از قبیل دمای هوا و مقدار تشعشع و ... و محاسبات مربوطه ،میزان مدت زمان آبیاری(run time)
را در فصول مختلف تغییر داده و به صورت اتوماتیک تنظیمات فصلی را تغییر میدهد.از مزایای این عملکرد دستگاه کنترلر آبیاری، جلوگیری از آب رسانی اضافه به گیاهان و همچنین کنترل مصرف آب میباشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس