نحوه اتصال دستگاه ضبط مکالمات تلفن به خط تلفندستگاه شنود تلفن ثابت


جهت اتصال دستگاه ضبط کننده تلفن همانند شکل با استفاده از یک رابط تی شکل که دارای یک ورودی و دو خروجی میباشد، یک انشعاب از خط تلفن تهیه کرده و آن را به دستگاه ضبط مکالمات تلفن
وارد نمایید.اتصال تمامی دستگاههای ضبط مکالمات تلفن،مانند دستگاه ضبط مکالمات سانترال و یا دستگاه شنود تلفن به همین شکل انجام میگردد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس