طراحی و ساخت دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال آنلاین


دستگاه ضبط مکالمات تفن 2 خط با نرم افزار جدید در مرحله طراحی و ساخت قرار گرفته و پس از انجام مراحل ساخت و تست در مرحله تولید قرار میگیرد.
از امکانات جدید دستگاه ضبط مکالمات تلفن 2 کانال آنلاین امکان اتصال به کامپیوتر و ارتباط با نرم افزار ضبط مکالمات تلفن میباشد.
نرم افزار جدید دارای قابلیتهای بسیار خوب و جدیدی میباشد که در آینده معرفی میگردد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس