تغییر سوکت تغذیه دستگاه ضبط مکالمات تلفن تک کانال


دستگاه ضبط مکالمات تلفن


به منظور بالا بردن سطح کیفیت دستگاه ضبط مکالمات تلفن و استفاده از تغذیه با کیفیت بالاتر تغییرات جدیدی بر روی دستگاه ضبط مکالمات انجام گردید.

فعالیت ها

اطلاعات تماس