صفر بند تلفن حافظه دار


قابلیت جدیدی به امکانات دستگاه صفر بند تلفن دیجیتال اضافه گردید.
کاربر میتواند دو شماره تلفن موبایل یا بین شهری را در حافظه دستگاه وارد نماید تا در شرایطی که صفر بند تلفن فعال می باشد .
دستگاه شماره های مورد نظر را شناسایی کرده و ارتباط آنها را قطع ننماید.
این قابلیت به کارفرماها کمک میکند تا علاوه بر جلوگیری از تماسهای تلفنی کارکنان ،ارتباط تلفنی کارمندان با کارفرما را محفوظ نگه دارند.

فعالیت ها

اطلاعات تماس