استفاده قانونمند از دستگاه ضبط مکالمات تلفن


دستگاه ضبط مکالمات تلفن به عنوان ابزاری کمک مدیریتی،جهت بالا بردن سطح روابط عمومی و ارتباط با مخاطبین و مشتریان،کاهش مکالمات غیر ضروری در ساعات کاری،ثبت و مستند سازی مکالمات
و معاملات تلفنی و استفاده در بخشهای فروش و خدمات پس از فروش شرکتها،جهت ارتقاء احترام به ارباب رجوع و بالا بردن بهره وری ،تولید و عرضه میگردد.بدیهی است استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفن
باید به اطلاع افراد مکالمه کننده رسانده شود در غیر اینصورت مطابق با اصل 25 قانون اساسی ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،استراق سمع و تجسس ممنوع بوده و مسئولیت چنین استفاده ای به طور کامل به عهده
فرد استفاده کننده میباشد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس