صفربند تلفن حافظه دار


در این مدل از صفر بند کاربر میتواند 2 شماره تلفن موبایل رادر حافظه دستگاه ذخیره نماید تا در مواقعی که صفر بسته می باشد، امکان تماس با آن شماره تماسها ،ممکن باشد.
امکان فعال یا غیرفعال کردن صفربند بوسیله کد از طریق صفحه کلید تلفن، یکی از امکانات خوب دستگاه صفر بند بورکا می باشد که می توان از آن در کابین آسانسور
شرکتها و تولیدی ها برای جلوگیری از تماسهای غیرضروری استفاده نمود.

فعالیت ها

اطلاعات تماس