ضبط مکالمات تلفن داخلی های سانترال


جهت ضبط مکالمات ورودی و خروجی و همچنین ضبط مکالمات داخلی به داخلی ،دستگاه ضبط مکالمات تلفن باید بعد از سانترال
یعنی بر روی خطوط داخلی قرار بگیرد ،بدین گونه تعداد خطوط داخلی مجموعه ،مشخص کننده تعداد کانالهای دستگاه می باشد.
علاوه بر این مورد سانترال باید مجهز با کارت کالر آیدی بوده و شماره تماسهای ورودی بر روی گوشی های تلفن ثبت گردد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس