نمایش شماره تماسها ورودی و خروجی در دسکتاپ(پاپ آپ)


یکی از امکانات بسیار مفید دستگاه ضبط مکالمات یا مناسبتر، نرم افزار ضبط مکالمات تلفن بورکا نمایش شماره تماسهای ورودی در هنگام زنگ خوردن گوشی تلفن
و نمایش شماره تماسهای خروجی در هنگام شماره گیری در گوشه صفحه ی دسکتاپ کامپیوتر می باشد.
نحوه نمایش این اطلاعات و همچنین مدت زمان نمایش نیز در تنظیمات نرم افزار ضبط مکالمات قابل تنظیم می باشد.
در صورتی که شماره تلفن تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده و نامگذاری شده باشد، نام به همراه شماره تماس نمایش داده میشود.
با کلیک بر روی پنجره پاپ آپ میتوان وارد صفحه ثبت اطلاعات تماس گیرنده شد و در قسمت توضیحات سوابقی از تماس گیرنده را مشاهده کرد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس