ویژگیهای اپلیکیشن جدید کنترلر های آبیاری بورکا


در کنترلر آبیاری سیمکارتی جدید قابلیت اتصال باطری خارجی اضافه شده است.بنابراین با اتصال برق به دستگاه ،پیامک اتصال برق ورودی را برای شماره تلفن هایی که در اپلیکیشن جدید کاربر میتواند در بخش تنظیمات ورودی به تعداد 5 شماره تلفن وارد نماید،ارسال کند.
در اپلیکیشن امکان حذف شماره تلفن همراه مدیریت گزارشها اضافه گردیده است.
امکان بارگذاری و پشتیبانگیری از دیتابیس اپلیکیشن آبیاری اضافه گردیده است.
قابلیت فعال یا غیر فعال کردن ارسال پیامک در زمان قطع و وصل خروجی های دستگاه کنترلر آبیاری در حالت برنامه ریزی شده .

فعالیت ها

اطلاعات تماس