امکان گزارش گیری براساس داخلی ها در نرم افزار ضبط مکالمات بورکا


با اتصال کابل سریال سانترال به سیستم سرور یا سیستمی که دستگاه ضبط مکالمات تلفن به آن متصل شده است،
و مشخص کردن نوع سانترال در نرم افزار ضبط مکالمات، یک ستون تحت عنوان داخلی به صفحه گزارشات اضافه میگردد.
در این حالت شماره داخلی که به عنوان آخرین کاربر گوشی تلفن را میگذارد در این ستون ثبت میگردد.
بهعنوان مثال اگر شخصی از بیرون با یکی از شماره تلفنهای شرکت تماس بگیرد ،مکالمه تحت عنوان ورودی توسط دستگاه ضبط مکالمات تلفن شناسایی
واگر شخص تماس گیرنده اپراتور را انتخاب نماید و یا اینکه خود سانترال مستقیما به اپراتور وصل نماید و سپس اپراتور به مدیریت وصل نماید ،تمام این مراحل ضبط میگردد
و شماره داخلی مدیریت نیز در گزارش گیری ثبت میگردد.
همچنین میتوان داخلیها را نیز نامگذاری کرد تا نام ذاخلی نمایش داده شود.

نرم افزار جدید ضبط مکالمات تلفن


در نرم افزار جدید ضبط مکالمات تلفن که برای اتصال به نسل جدید دستگاههای ضبط مکالمات تلفن در حال طراحی می باشد برخی امکانات و عملکردهای جدید برای استفاده کاربران
در نظر گرفته شده که سطحی بسیار بالاتر از مدیریت را فراهم می سازد.

فعالیت ها

اطلاعات تماس